Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (ΚΙΛΙΚΙΑΝΑ) ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (ΚΙΛΙΚΙΑΝΑ) ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

Μ.Β. Λαυρεντιάδου και Ν.Α. Αθανασοπούλου
Διδάσκουσα Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Email: marie.lavrentiadou@wanadoo.fr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την κατάσταση σε προσφυγικά τετράγωνα του Δήμου Νίκαια. Στόχο μα είναι να αναδείξουμε ποιοι είναι οι λόγοι που υπάρχει σήμερα ανάγκη οργανωμένη παρέμβαση στον προσφυγικό ιστό. Ποιε είναι οι προϋποθέσει για μια ανάπλαση που θα αναβαθμίζει αισθητικά το χώρο, θα αυξάνει τι πραγματικέ αξίε χρήση των ακινήτων και θα αποτελεί ζωντανό κομμάτι του αστικού ιστού όχι μόνο για του κατοίκου του αλλά και για την ευρύτερη γειτονιά. Απαντήσει στα παραπάνω ερωτήματα δίνονται, αφενό από την αρχιτεκτονική πρόταση των μελετητών στου οποίου ο Δήμο Νίκαια ανέθεσε τη μελέτη ανάπλαση των κοινόχρηστων και δημόσιων χώρων και αφετέρου από την προσπάθεια δημιουργία μία οντολογία ώστε να περιγραφούν τα κτήρια και τα σπίτια στα 5 πιλοτικά προσφυγικά οικοδομικά τετράγωνα του Δήμου ω βάση για προτάσει και σε αυτό το επίπεδο. Η ποιότητα, η ιστορία αλλά και όλα τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των κτιρίων και των κοινόχρηστων χώρων των προσφυγικών τετραγώνων δικαιολογούν το σχεδιασμό για ένταξή του σε προγράμματα ευρύτερων αναπλάσεων. Μπορούν να αποτελέσουν περιοχέ κατοικία υψηλών προδιαγραφών για λαϊκά στρώματα αλλά και για ομάδε πληθυσμού που επιθυμούν να κατοικήσουν σε ένα οικιστικό ιστό μεγάλη ιστορική σημασία – με σεβασμό στο ιδιωτικό χώρο και στην ιδιοποίηση του δημόσιου χώρου από του κατοίκου.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η σημερινή παρουσία στην πόλη τη Νίκαια των κοινών πλυντηρίων ω σημαντικών ελεύθερων χώρων, κυρίω πρασίνου σε παρτέρια, οφείλεται στο γεγονό ότι δεν αποκτήθηκαν με την πολιτική τη εισφορά σε γη και χρήμα ή με ετέπειτα απαλλοτριώσει, αλλά με την εφαρμογή συστήματο οργανωμένη αποκατάσταση και πολεοδομική πολιτική που αντιμετώπιζε τον κοινόχρηστο χώρο ω επέκταση του ιδιωτικού. Έτσι δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του 30, γειτονιέ που αριθμούσαν περισσότερα από 150 άτομα. Σήμερα, λόγω εγκαταλειμμένων οικημάτων και ερειπίων στι παρυφέ των πολυπληθέστερων οικοπέδων, διαμένουν 90 με 100 άτομα. Οι κατευθύνσει για την αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων πέντε οικοδομικών τετραγώνων στα Κιλικιανά εκπονήθηκε με στόχο να εφαρμοσθεί πιλοτικά και να μπορεί να αναπαραχθεί για το σύνολο των προσφυγικών τετραγώνων. 21 Ενδεικτικά, σύμφωνα με την Τεχνική Υπηρεσία (ερωτηματολόγιο 2010) ο Δήμο Νίκαια προβαίνει σε αγορά.

Βιβλίο Πρακτικών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Χωροταξία,
Πολεοδομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη
Βόλο, 27-30 Σεπτεμβρίου 2012, ISBN 978-960-9439-13-8, 978-960-6865-52-7
543

Scroll to Top