Έρευνα

AMI_award2018_ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ.docx

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και της Διασποράς, Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ,  Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, http://emmedia.pspa.uoa.gr/

Κέντρο Έρευνας Νεώτερης Ιστορίας, Κ.Ε.Ν.Ι., http://keni-tpei-panteion.blogspot.com/2007/10/blog-post.html

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ

Στο εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς:

Καθορισμός δεικτών για την αξιολόγηση των πολιτικών ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία,  Συντονιστές: αν. Καθηγητής Αντώνιος Κόντης, Καθ. Ηλίας Μπεζεβέγκης.

Ο εντοπισμός των απαιτούμενων ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών για την παρακολούθηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών αποτελεί σημαντική παράμετρο και προϋπόθεση για τον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων της ενταξιακής πολιτικής και την ανάπτυξη εφικτών προγραμμάτων δράσης για την επιτυχή εφαρμογή της. Η εν λόγω δράση εντάσσεται στον ευρύτερο στόχο του εκσυγχρονισμού των πολιτικών ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών.

Κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση μεταναστών και μεταναστριών στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Πυθαγόρας». Συντονιστές: Δέσποινα Παπαδοπούλου, Θεόδωρος Ιωσηφίδης, Ελένη-Ανδριανή Σαμπατάκου, Μάρη Λαυρεντιάδου.

Η προτεινόμενη μελέτη έχει ως αντικείμενο τη συγκριτική παρουσίαση ιστορικών προτύπων ενσωμάτωσης σε τρεις κατά παράδοση χώρες υποδοχής μεταναστών, την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία και κατ’ επέκταση τη μεταφορά των συμπερασμάτων της ανάλυσης στη διερεύνηση υποδειγμάτων για τη σύγχρονη ενσωμάτωση.